Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nữ

Xem video tại đây