Bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác"

Xem văn bản tại đây