12:06 ICT Thứ tư, 17/04/2024

DANH MỤC

LIÊN KẾT ẢNH

Cổng thông tin Ninh Bình

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Thăm dò ý kiến: Nhận xét về giao diện của Trang Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đẹp và thân thiện, dễ đọc

Đẹp nhưng chưa thân thiện

Chưa đẹp nhưng khá thân thiện

Xấu và không thân thiện

Trang nhất » HLHPN-NB » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu SHHV Quý III/2021: Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ sáu - 20/08/2021 08:51

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/01 đến 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Dịp sinh hoạt hội viên quý III năm nay, chúng ta cùng học tập một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Câu hỏi 1: Kết quả chủ yếu trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020?

Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao trong bối cảnh thế giới, khu vực gặp nhiều khó khăn. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được bảo đảm, có cải thiện. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm gần 2 năm so với mục tiêu Chiến lược đề ra. Đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, là điểm sáng trong các lĩnh vực giảm nghèo, y tế, dân số, giáo dục. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai được tăng cường. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước căn bản. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Xử lý nghiêm nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đạt kết quả quan trọng nhiều mặt.

Câu hỏi 2: Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát phát triển đất nước như thế nào?

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi 3: Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng như thế nào?

Nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm tới được xác định gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm với một số nội dung cơ bản như sau:

1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

2) Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắcxin Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật.

3) Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

5) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên.

6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Câu 4: Công tác phụ nữ được xác định như thế nào trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

Tại mục 1 thuộc phần XII về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyết tâm làm chủ của nhân dân, Nghị quyết xác định “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

Câu 5: Hội viên, phụ nữ cần làm gì để thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII?

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tích cực học tập, nắm vững Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nêu cao trách nhiệm công dân; thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với bản thân và gia đình. Tập trung vào thực hành tiết kiệm và rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, kinh tế tri thức.

2. Tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Hội và địa phương phát động. Trước mắt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 với phương châm 5k + vắc xin, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiểm soát và đẩy lùi đại dịch Covid -19. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII vào tháng 10 tới.

3. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn, vun đắp, trao truyền giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam. Phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Gìn giữ và phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Đấu tranh phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành phụ nữ và các tệ nạn xã hội khác. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Đăng ký và cam kết thực hiện “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hoá và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên phụ nữ, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Xem và tải văn bản tại đây.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 
an toàn cho pn trẻ em

LIÊN KẾT WEBSITE